Əhatə olunacaq mövzular :

  • Bonus və mükafat cədvəllərinin hazırlanması.
  • İnsan Resurlarında istifadə olunan sənəd formalarının Excel-də dinamik qurulması.
  • Davamiyyət Tabellərinin hazırlanması.(həmçinin gündəlik davamiyyətin izlənilməsi)
  • Məzuniyyətcədvəllərininhazırlanmasıvəhesablanması.
  • Sınaqmüddəti, müqaviləmüddətivədigərtarixəsaslıəməliyyatlarınizlənilməsi.
  • Əməkhaqqıhesabatlarınınhazırlanması.
  • İnsanResurlarında Statistikhesabatlarınhazırlanmasıvəvizuallaşdırılması.

Qiymət:

Dərs saatı:

338 AZN

24 saat